Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Stichting Brabant Onderneemt en op de (internet)deelname aan en het partnerschap van haar organisatie. Zij worden aangeduid als ‘algemene deelname- en partnerschapsvoorwaarden’ oftewel ‘Huishoudelijk reglement’.

1. Doelstellingen

1.1 Stichting Brabant Onderneemt is een onafhankelijk kwalitatief zakelijk platform, dat gericht is op kennisoverdracht op het gebied van ondernemen en het delen van zakelijke contacten. Zij heeft tot doel het opzetten en onderhouden van een hecht (online)netwerk tussen ondernemers c.q. ondernemingen, (semi)overheid- en onderwijsinstellingen uit de Brabantse regio. Brabant Onderneemt biedt een breed forum voor het organiseren van activiteiten voor en door deze ondernemingen en instellingen. Op deze wijze wenst Brabant Onderneemt een zakelijke en sociaal communicatieve meerwaarde te creëren voor de regionale ondernemingswereld.

1.2 Brabant Onderneemt geeft vorm aan haar doelstellingen door o.a.:
a het op regelmatige basis organiseren van activiteiten en evenementen, al dan niet direct gerelateerd aan het ondernemerschap;
b. het aanbieden van de mogelijkheid aan deelnemers tot het plaatsen van bedrijfsadvertenties en – activiteiten op de website van Brabant Onderneemt en/of Brabant Breed en/of andere ruimtes (dit laatste in overleg met Brabant Onderneemt).
c. het aanbieden van de mogelijkheid aan deelnemers tot het voeren van promotie via de diverse promotiemiddelen van Brabant Onderneemt, om zodoende hun naamsbekendheid in de regio te vergroten.

2. Doelgroep

De primaire doelgroep van Brabant Onderneemt is de ondernemer (MKB, start-up of scale-up) c.q. netwerker uit de Brabantse regio of de ondernemer c.q. netwerker die zich binnen deze regio wenst te vestigen of hierbinnen actief is. Binnen Brabant Onderneemt wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit aan ondernemingsbranches en (overheids)instellingen. Om oververtegenwoordiging in een specifieke branche tegen te gaan behoudt Brabant Onderneemt zich het recht voor om het aantal ondernemingen c.q. instellingen per branche te maximeren.

3. Deelname

3.1 De mogelijkheid tot deelname aan Brabant Onderneemt wordt toegekend na toelating. Over toelating tot deelname wordt door Brabant Onderneemt beslist, in voorkomend geval al dan niet onder het stellen van een of meerdere specifieke voorwaarden. Brabant Onderneemt onderzoekt of de aspirant-deelnemer voldoet aan de gestelde eisen voor deelname en kan desgewenst nadere informatie en/of bewijsstukken verlangen;

3.2 De deelname is gekoppeld aan hetzij de onderneming, hetzij aan het individu. In het eerste geval wordt de onderneming vertegenwoordigd door maximaal twee daartoe bevoegde personen c.q. afgevaardigden;

3.3 De deelname geldt voor een (minimale) termijn van twaalf maanden. Voornoemde termijn wordt na afloop telkenmale met eenzelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij opzegging conform bepaling 6.1 heeft plaatsgevonden.

3.4 De onderneming of het individu kan slechts deelnemen aan Brabant Onderneemt na aanmelding via het inschrijfformulier op de website en aanvaarding van het huishoudelijk reglement;

3.5 Bijdragen verbonden aan de deelname worden voldaan conform bepaling 4;

3.6 De deelname gaat in vanaf het ogenblik dat de onderneming c.q. het individu zich voor deelname aan Brabant Onderneemt heeft aangemeld en Brabant Onderneemt heeft vastgesteld dat de onderneming c.q. het individu aan de voor de deelname geldende eisen voldoet.

4. Deelname bijdrage

4.1 Brabant Onderneemt is een netwerkorganisatie die geheel wordt gefinancierd vanuit de deelname bijdragen van haar deelnemers, additionele partnerschapsgelden, alsmede eventuele inkomsten via door haar georganiseerde activiteiten c.q. evenementen;

4.2 Vanaf het ogenblik dat de onderneming c.q. het individu zich voor deelname aan Brabant Onderneemt heeft aangemeld en de onderneming c.q. het individu als deelnemer van Brabant Onderneemt is toegelaten is de deelname bijdrage verschuldigd.

4.3 De deelname bijdrage wordt jaarlijks van haar deelnemers geïnd, voor het eerst bij aanmelding voor deelname. De specifieke tarieven voor deelname zijn weergegeven op de website;

4.4 Ongeacht het tijdstip van aanmelding wordt te allen tijde (standaard) het volledig jaarlijks deelnametarief bij de deelnemer in rekening gebracht.

4.5 Het innen van de deelname bijdrage geschiedt op basis van automatische incassering danwel via overschrijving middels een factuur. In het laatste geval geschiedt voldoening van de deelname bijdrage binnen de betalingstermijn zoals gesteld op de factuur, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.

4.6 Na ieder werkjaar wordt door Brabant Onderneemt beoordeeld of de deelname bijdrage van het lopend werkjaar zal volstaan om de geplande activiteiten van het volgend werkjaar te financieren. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kunnen de tarieven voor deelname eenzijdig door Brabant Onderneemt worden verhoogd. Overleg met haar deelnemers is hiertoe niet vereist;

4.7 Bij een verhoging van de deelname bijdrage van meer dan 10 procent heeft een deelnemer het recht haar deelname om die reden te beëindigen. Beëindiging van de deelname dient in dat geval schriftelijk te gebeuren en uiterlijk binnen één maand na de mededeling van de tariefverhoging. Indien niet op voornoemde wijze wordt beëindigd, wordt de deelnemer geacht met de betreffende tariefverhoging in te stemmen.

5. Gegevens deelnemer

5.1 Om redenen van vertrouwelijkheid zullen de namen en persoonsgegevens van vertegenwoordigers c.q. afgevaardigden van ondernemingen die deelnemen aan Brabant Onderneemt, niet publiekelijk kenbaar worden gemaakt, dan wel anderszins door Brabant Onderneemt worden geopenbaard zonder voorafgaande verkregen toestemming van de vertegenwoordigers c.q. afgevaardigden in kwestie en/of de onderneming waaraan zij verbondenmzijn. Enkel op verzoek van de vertegenwoordigers c.q. afgevaardigden en/of de onderneming waaraan zij verbonden zijn kunnen deze gegevens publiekelijk kenbaar worden gemaakt;

5.2 Op de website van Brabant Onderneemt c.q. andere hiertoe bestemde ruimtes worden enkel namen van deelnemende ondernemingen dan wel individuele deelnemers (zijnde geen vertegenwoordigers/afgevaardigden van ondernemingen die deelnemer zijn) vermeld. Dit laatste is nadrukkelijk niet van toepassing op het deelnemersgedeelte van de website van Brabant Onderneemt: hierbinnen kunnen vrijelijk gegevens van ondernemingen, haar vertegenwoordigers c.q. afgevaardigden en individuele deelnemers worden weergegeven.

6. Opzegging/beëindiging deelname

6.1 Opzegging van de deelname door de deelnemer kan slechts schriftelijk geschieden en enkel met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor afloop voor de deelnametermijn zoals bedoeld in artikel 3.3. Ter illustratie; ingeval de deelname ingang vindt per 1 april 2013 dient de deelnemer uiterlijk 1 februari 2014 te hebben opgezegd.

6.2 Bij tussentijdse opzegging vindt geen retributie van de deelname bijdrage plaats;

6.3 De deelname kan voorts eenzijdig en per onmiddellijke ingang door Brabant Onderneemt worden beëindigd in de navolgende gevallen:
a. bij niet-naleving door de deelnemer van de regels zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement; 
b. indien de deelnemer, na herhaald verzoek door Brabant Onderneemt, gedurende een termijn van drie maanden in gebreke blijft haar deelname bijdrage te voldoen;
c. bij faillissement en surseance van betaling van de betreffend deelnemer;
d. in alle overige gevallen waarin deelname niet langer door Brabant Onderneemt wenselijk wordt geacht of waarin van Brabant Onderneemt in redelijkheid niet kan worden verwacht dat zij de deelname laat voortduren;

6.4 Mocht een deelnemer na opzegging dan wel beëindiging van de deelname zich opnieuw voor deelname aanmelden respectievelijk wederom als deelnemer worden toegelaten – dit laatste al dan niet onder het stellen van specifieke voorwaarden – zal de betreffende deelnemer onmiddellijk in al haar rechten worden hersteld, mits de deelnemer aan al haar verplichtingen jegens Brabant Onderneemt heeft voldaan.

7. Activiteiten c.q. evenementen

7.1 Op de activiteitenagenda zoals weergegeven op de website van Brabant Onderneemt staat aangegeven welke activiteiten c.q. evenementen door Brabant Onderneemt worden georganiseerd. De agenda wordt op regelmatige basis geüpdate en (de concrete inhoud van) iedere activiteit wordt geruime tijd voor het plaatsvinden ervan op de agenda vermeld;

7.2 De geplande activiteiten c.q. evenementen zijn in beginsel enkel toegankelijk voor deelnemers van Brabant Onderneemt en introducés van deelnemers. Deelnemers ontvangen van iedere activiteit tijdig een digitale- dan wel schriftelijke uitnodiging;

7.3 Brabant Onderneemt streeft ernaar om de door haar georganiseerde activiteiten voor haar deelnemers en hun introducés zoveel mogelijk kosteloos te laten plaatsvinden. Indien voor een bepaalde activiteit toegangsgelden worden geïnd, betalen de deelnemers waar mogelijk een gereduceerd tarief, hetgeen tevens geldt voor hun introducés. Deelname brengt niet automatisch aanspraak op een gereduceerd tarief met zich mee. Bij het hanteren van een gereduceerd tarief

wordt hiervan melding gemaakt bij de plaatsing van de betreffende activiteit op de activiteitenagenda c.q. de uitnodiging tot de activiteit in kwestie;

7.4 Indien met betrekking tot een bepaalde activiteit het aantal mogelijke aanmeldingen (noodzakelijkerwijs) wordt gemaximeerd, hebben deelnemers automatisch voorrang op niet- deelnemers. Deze voorrang geldt tevens ten aanzien van introducés van deelnemers;

7.5 Indien voor een bepaalde activiteit opgave van aanwezigheid vereist is en tevens toegangsgelden worden geïnd, behoudt Brabant Onderneemt zich het recht voor om tot tijdige incassering van de toegangsgelden bij de deelnemers aan deze activiteit over te gaan c.q. de deelnemers aan deze activiteit tijdig om overmaking van de toegangsgelden te verzoeken. Brabant Onderneemt behoudt zich nadrukkelijk het recht voor bij niet, niet juiste of onvolledige aanmelding dan wel niet of onvolledige voldoening van de toegangsgelden door een deelnemer, de betreffend deelnemer de toegang tot de desbetreffende activiteit te ontzeggen;

7.6 Deelnemers aan activiteiten c.q. evenementen waarvoor toegangsgelden van toepassing zijn kunnen tot twee weken voor aanvang van de betreffende activiteit kosteloos annuleren. Hierna worden de volledige toegangsgelden in rekening gebracht. Het gestelde in de laatste zin van bepaling 7.7 is tevens van toepassing.

7.7 Indien een deelnemer zich via het aanmeldingsformulier heeft aangemeld voor een activiteit, gaat Brabant Onderneemt ervan uit en mag zij ervan uitgaan dat deze deelnemer bij de betreffende activiteit aanwezig zal zijn. Indien een deelnemer na aanmelding voorziet dat hij/zij niet bij de activiteit aanwezig kan zijn, stelt de deelnemer Brabant onderneemt tijdig, doch uiterlijk twee dagen voor het plaatsvinden van de activiteit, hiervan in kennis. De deelnemer streeft er zoveel als mogelijk naar om alsdan een collega naar de activiteit af te vaardigen. Indien de deelnemer zich niet tijdig voor de activiteit heeft afgemeld en geen collega is afgevaardigd, brengt Brabant Onderneemt standaard een bedrag van € 75,- bij de betreffende deelnemer in rekening ten behoeve van de door haar nodeloos gemaakte organisatiekosten voor de betreffende activiteit.

7.8 Brabant onderneemt maakt tijdens de door haar te organiseren activiteiten verschillende foto’s en video’s of schakelt daarvoor derden in. Brabant onderneemt publiceert die foto’s en video’s – ter promotie van Brabant onderneemt en haar doelstellingen –in verschillende on- en offline middelen. Daarnaast publiceren de door Brabant onderneemt in te schakelen derden die foto’s en video’s in verschillende on- en offline middelen ter promotie van hun werkzaamheden. Bij het aangaan van een deelname aan Brabant onderneemt geeft de deelnemer uitdrukkelijk toestemming voor genoemd gebruik, althans doet de deelnemer uitdrukkelijk afstand van eventueel aan de deelnemer toekomende portretrechten zoals bedoeld in de artikelen 19 -21 van de Auteurswet 1912, althans verklaart de deelnemer hierbij jegens Brabant onderneemt of de door haar hiervoor in te schakelen derden in voorkomend geval geen portretrechten zoals genoemd uit te oefenen.

8. Commitment

Deelname aan Brabant Onderneemt houdt in dat een deelnemer zich committeert aan de doelstellingen en uitgangspunten van deze organisatie.

9. Partnerschappen

9.1 (Deelnemende) organisaties die de werking van Brabant Onderneemt op actieve wijze willen ondersteunen dan wel extra exposure via Brabant Onderneemt wensen kunnen een partnerschap met Brabant Onderneemt aangaan. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop een (deelnemende) organisatie een partnerschap met Brabant Onderneemt kan aangaan wordt op individuele basis met de betreffende organisatie afgestemd en overeengekomen.

9.2 In de gevallen waarin de bepalingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden zich lenen voor overeenkomstige toepassing op partnerschappen bedoeld in dit artikel, zijn deze bepalingen onverkort van overeenkomstige toepassing. Het voorgaande betreft met name het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief