Privacyverklaring

Privacyverklaring

Artikel 1 – Algemeen
Door het gebruik van de website(s) van stichting Brabant Onderneemt en het op andere wijze delen van persoonsgegevens met stichting Brabant Onderneemt stemt de betrokkene in met de inhoud van deze privacy statement en disclaimer. Stichting Brabant Onderneemt behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inhoud van deze privacy statement en disclaimer te wijzigen. In een dergelijk geval zullen de betreffende wijzigingen op de website(s) van stichting Brabant Onderneemt worden vertoond.
Deze privacy statement en disclaimer houden verband met alle door stichting Brabant Onderneemt geleverde diensten alsmede met de door haar geëxploiteerde websites. In het privacy statement worden het gebruik en de vergaring van alle persoonsgegevens – gegevens die zien op de identiteit van de natuurlijke persoon – door stichting Brabant Onderneemt nader bepaald. Stichting Brabant Onderneemt verwerkt via haar website de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, geslacht, voornaam, achternaam, telefoon, e-mailadres. Alle persoonsgegevens die stichting Brabant Onderneemt in het kader van haar dienstverlening en ten behoeve van haar website(s) vergaart zal zij aanwenden met inachtneming van de wettelijk hieraan gestelde grenzen en vereisten. Voor zoveel er geen wettelijke termijnen gelden bewaart stichting Brabant Onderneemt persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 2 – Bescherming persoonsgegevens
Bij de gebruikmaking van de diensten en de website(s) van stichting Brabant Onderneemt wordt de betrokkene in bepaalde gevallen verzocht om persoonsgegevens aan stichting Brabant Onderneemt te verstrekken. Alvorens persoonsgegevens aan stichting Brabant Onderneemt worden verstrekt, wordt de betrokkene verzocht om de inhoud van het privacy statement grondig door te nemen.
Stichting Brabant Onderneemt zal zich tot het uiterste inspannen om de nodige organisatorische en (systeem)technische maatregelen te nemen met als doel de persoonsgegevens van de betrokkene te beschermen en te beveiligen tegen verlies dan wel onrechtmatig gebruik. Hierbij geldt dat deze gegevens nooit langer dan noodzakelijk door stichting Brabant Onderneemt zullen worden opgeslagen. Ten aanzien van de door stichting Brabant Onderneemt te nemen maatregelen wordt uitgegaan van een passend beschermingsniveau, zulks gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen. Het voorgaande geldt met inachtneming van de status en capaciteiten van de bestaande technieken en met de redelijkerwijs door stichting Brabant Onderneemt te maken kosten die met de tenuitvoerlegging hiervan gepaard gaan.

Artikel 3 – Doelstellingen
Het vergaren en verwerken van persoonsgegevens heeft als doel stichting Brabant Onderneemt in staat te stellen haar dienstverlening goed uit te voeren en gebruik van de website mogelijk te maken. Hiernaast kan stichting Brabant Onderneemt de persoonsgegevens aanwenden om met de betrokkene te communiceren dan wel om de navigatie van haar website(s) te realiseren en/of verbeteren. Voorts kan stichting Brabant Onderneemt de persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van statistische analyses ter verbetering van haar dienstverlening. Ingeval van de specifieke toestemming van de betrokkene daartoe, kan stichting Brabant Onderneemt de persoonsgegevens aanwenden met het oog op marketing communicatieve dan wel promotionele uitingen en/of ten behoeve van tevredenheids- of marktonderzoeken.

Artikel 4 – Verstrekking
De door stichting Brabant Onderneemt te vergaren persoonsgegevens zijn onderverdeeld in verplicht en optioneel gestelde te verstrekken gegevens, zoals tevens blijkt uit de registratieprocedure. De optioneel gestelde te verstrekken gegevens worden door stichting Brabant Onderneemt vergaard ter verbetering van haar dienstverlening. De verplicht gestelde te verstrekken gegevens stelt stichting Brabant Onderneemt in staat haar dienstverlening op deugdelijke wijze uit te voeren, hetgeen zonder de betreffende gegevens niet realiseerbaar zou zijn.
Alle vormen van persoonsgegevensverwerking vinden plaats binnen de Europese Economische Ruimte, waarbij geldt dat de gegevens op elektronische en/of geautomatiseerde wijze door stichting Brabant Onderneemt verwerkt zullen worden.
De persoonsgegevens die een betrokkene in zijn/haar profiel invult, kunnen door stichting Brabant Onderneemt aan andere leden en partners beschikbaar worden gesteld, zodat leden en partners onderling gemakkelijker contact met elkaar kunnen opnemen. Stichting Brabant Onderneemt kan bij uitzondering de persoonsgegevens dan wel verkeersgegevens van de betrokkene aan derde partijen ter hand stellen ingeval:
a. onderzoek naar het betalingsgedrag en de kredietwaardigheid wordt verricht;
b. openstaande vorderingen door of namens stichting Brabant Onderneemt dienen te worden geïnd;
c. facturen door stichting Brabant Onderneemt dienen te worden gespecificeerd;
d. (rechts)personen die stichting Brabant Onderneemt als hulppersonen bijstaan in de uitvoering van haar dienstverlening deze gegevens noodzakelijkerwijs behoeven;
e. werkzaamheden door stichting Brabant Onderneemt worden uitbesteed, in welk geval enkel deze derden die het uitbestede werk ter hand nemen inzage krijgen in de gegevens;

Artikel 5 – Inzage gegevens
Ingeval stichting Brabant Onderneemt persoonsgegevens van de betrokkene heeft opgeslagen, heeft de betrokkene na verzoek aan stichting Brabant Onderneemt daartoe de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te raadplegen. Bevat het door stichting Brabant Onderneemt verstrekte overzicht onjuistheden of onvolkomenheden ten aanzien van de persoonsgegevens van de betrokkene, dan kan stichting Brabant Onderneemt worden verzocht de gegevens aan te passen of deze te verwijderen. Dit kan door middel van het sturen naar een e-mail met het verzoek naar postduif@brabantonderneemt.nl. De betrokkene dient duidelijk aan te geven wie hij/zij is, zodat stichting Brabant Onderneemt geen gegevens van de verkeerde persoon aanpast of verwijdert.

Artikel 6 – Disclaimer
De inhoud van de website(s) van stichting Brabant Onderneemt is met de uiterste zorg en naar beste kunnen samengesteld. Stichting Brabant Onderneemt spant zich ervoor in om de inhoud van de website(s) periodiek te updaten en/of deze aan te vullen.
Ondanks haar inspanningen kan het voorkomen dat de inhoud van de website(s) van stichting Brabant Onderneemt onjuist dan wel onvolledig is. Stichting Brabant Onderneemt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)direct opgetreden schade in welke zin dan ook die het gevolg is van onjuistheden en/of onvolkomenheden ten aanzien van de inhoud van haar website(s). Hetzelfde geldt ingeval van het niet beschikbaar zijn van de website(s).
Stichting Brabant Onderneemt staat nimmer in voor de juistheid van de gegevens op websites van derden. Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)direct opgetreden schade die het gevolg is van de inhoud van de websites van derden waarnaar door middel van hyperlinks op de website(s) van stichting Brabant Onderneemt wordt verwezen of van websites van derden die verwijzen naar haar website(s).

Stichting Brabant Onderneemt n behoudt zich te allen tijde het recht voor om de betrokkene de toegang tot haar website(s) en/of haar dienstverlening te ontzeggen. In aansluiting hierop kan stichting Brabant Onderneemt de toegang en het gebruik van haar website(s) monitoren.
De inhoud van de website(s) van stichting Brabant Onderneemt is auteursrechtelijk en meer in algemene zin intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd. Enkel met de nadrukkelijke toestemming van stichting Brabant Onderneemt kunnen de inhoud van deze website en/of delen daarvan worden gekopieerd en/of verveelvoudigd.

Stichting Brabant Onderneemt faciliteert via haar website(s) de uitwisseling en opslag van persoonsgegevens. De betrokkene die van de dienstverlening van stichting Brabant Onderneemt gebruik maakt is zelf verantwoordelijk voor de opslag en uitwisseling van haar gegevens met derden. Meer bepaald is de betrokkene ervoor verantwoordelijk dat de betreffende gegevens rechtmatig zijn en op geen enkele wijze inbreuk maken op rechten van derden. Stichting Brabant Onderneemt heeft en neemt geen kennis van deze gegevens en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een juiste opslag of uitwisseling van de betreffende gegevens.

Artikel 7 – Cookies en Google Analytics
Stichting Brabant Onderneemt maakt op haar website(s) gebruik van cookies en Google Analytics. Op de website(s) van stichting Brabant Onderneemt worden mogelijk algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen bepaalde gegevens, zoals IP-adressen, gebruikersnamen en (andere) gegevens die de browser van de betrokkene meezendt, worden geregistreerd ten behoeve van statistische analyses van bezoekgedrag op de website(s). Stichting Brabant Onderneemt optimaliseert hiermee tevens de werking van haar website(s). Voor zover mogelijk zullen de gegevens worden geanonimiseerd.

Artikel 8 – Nieuwsbrief en mailingen
stichting Brabant Onderneemt biedt een nieuwsbrief en mailingen aan waarmee geïnteresseerde relaties worden geïnformeerd over haar dienstverlening en over hiermee verband houdende onderwerpen. Dit enkel na expliciete toestemming van betrokkene. Conform de wettelijke vereisten bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief. Hoe dan ook worden gegevens van de relaties die op de mailinglijst van de nieuwsbrief vermeld staan niet aan derden ter hand gesteld en/of op enigerlei wijze vercommercialiseerd.

Artikel 9 – Beveiliging

Stichting Brabant Onderneemt doet er alles aan om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, gestolen worden of anderszins onrechtmatig worden gebruikt. Daartoe heeft stichting Brabant Onderneemt de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Artikel 10 – Klachten
Een betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder als hij/zij vindt dat stichting Brabant Onderneemt haar niet op de juiste manier helpt. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl staat alle informatie over hoe een betrokkene een klacht kan indienen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief