Grote onzekerheid bij branches over overlevingskansen bedrijven

Grote onzekerheid bij branches over overlevingskansen bedrijven

Grote onzekerheid bij branches over overlevingskansen bedrijven

Bedrijven die nog weinig effecten ervaren van de coronacrisis zijn bijna niet meer te vinden. Dat komt naar voren uit een enquête onder de leden van MKB-Nederland en VNO-NCW die is uitgevoerd tussen 18 en 20 april. De online vragenlijst is door 123 brancheorganisaties ingevuld. Voor 93 procent geldt dat ze nu al enigszins tot zwaar getroffen worden; waarbij 58 procent meldt dat de situatie de afgelopen maand verder is verslechterd.

Omzetdaling en verlies aan werkgelegenheid

De reële gevolgen van de coronacrisis worden steeds duidelijker: waar vorige maand nog minder dan de helft van de branches een omzetdaling meldden van meer dan 20 procent, is dat nu twee derde. Voor de komende drie maanden verwacht slechts 1 procent een groei van de omzet. Dit is vooral in de online shopping- en levensmiddelensectoren. De verwachtingen over de werkgelegenheid houden daarmee gelijke tred: 76 procent verwacht een beperkte tot sterke daling van de werkgelegenheid, slechts 4 procent verwacht de komende maanden een toename van het aantal banen. 

Steunmaatregelen hebben effect, maar zijn niet genoeg

Veel branches ervaren met name de mogelijkheid tot uitstel van belastingen en de NOW uit het steunpakket als goede en passende steunmaatregelen. Mede daardoor is het percentage dat aangeeft te verwachten dat ondernemingen niet aan verplichtingen voor bestaand krediet kunnen voldoen ten opzichte van vorige maand gedaald van 65 naar 33 procent. Twijfel is er echter bij branches of hun achterban genoeg heeft aan het steunpakket.

Veel onzekerheid over overlevingskansen

Bijna 60 procent van de branches voorziet dat bedrijven met het huidige steunpakket het hoofd niet langer dan 3 maanden nog boven water kunnen houden. Veel branches verwachten dat na de zomer de effecten in hun deel van de keten pas echt merkbaar worden. Ook het feit dat nog niet helder is hoe de steunmaatregelen er na de zomer uit zien, leidt tot veel onzekerheid.

Minder voorgenomen investeringen

Daar lijden vooral de voorgenomen investeringen onder. Zo’n 45 procent verwacht dat er veel minder geïnvesteerd gaat worden in hun branche, nog eens 43 dat er iets minder geïnvesteerd wordt. Dit duidt op een verzwakt verdienvermogen bij bedrijven en is een slecht teken voor een snel en structureel herstel van de economie en de werkgelegenheid.

Mogelijkheden voor 1,5 meter economie

Wel zien veel branchedirecteuren mogelijkheden voor de anderhalve meter economie. Ruim 70 procent ziet daar kansen toe, vooral via de sectorprotocollen die door velen al zijn opgesteld. Veel branches geven wel aan dat dit afhangt van de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen (29 procent) en financiële steun om te komen tot een rendabele business case (24 procent). In die nieuwe situatie zullen veel ondernemers immers nog steeds verlies maken doordat zij substantieel minder klanten krijgen dan normaal.

Bron: MKB Nederland

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief